Kup bilet
AZS Logo
Indykpol Polmlek Logo, Szynaka meble - logo Damix Logo, Specjal Logo Przemysłówka Logo
Regulamin Konkursów

Regulamin konkursów 

§1. Zasady ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage’a. Organizator przygotował oraz ogłosił Konkurs do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook".

2. Dane organizatora konkursu oraz fundatora nagród: Piłka Siatkowa AZS UWM S.A. w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 12 w Olsztynie.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

4. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

5. Informacje o nagrodach oraz sposobie ich wysyłki opisywane są każdorazowo przy okazji nowych konkursów.

§2. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 27.03.2018 i kończy w dniu: 30.03.2018, o godzinie 18:00.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com.

4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

5. Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Celem Konkursu jest zachęcenie użytkowników, do identyfikacji z Klubem, po przez dodanie do swojego zdjęcia profilowego specjalnej nakładki, stworzonej przez Klub. Jej dodanie jest dobrowolne.

7. Swoje zgłoszenie należy zostawić w formie komentarza pod postem Konkursowym, maksymalnie do piątku, 30 marca, do godziny 8:00

8. Zwycięzcą jest jeden użytkownik, który zbierze jak największej ilości „reakcji” pod swoim zdjęciem profilowym, które zostało wysłane w komentarzu pod postem Konkursowym.  

9. Nagrodą jest bilety na wskazane przez Organizatora spotkanie siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn w Hali Urania.

10. Nagrody nie można zamienić na inne spotkanie.

11. Przekazanie Nagrody odbywa się w dniu meczu, w którym dotyczył Konkurs. Wymiana odbywa się w kasie biletowej Hali Urania, po wcześniejszym podaniu swojego imienia i nazwiska. 

§3. Informacje techniczne

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

3. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

5. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

6. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

8. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

9. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji i anulowania Konkursu w dowolnie wybranym terminie.

§4. Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage'a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt W celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego.

3. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

5. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

§5. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook®.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.

 

REKLAMA