Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS ROZGRYWEK PLUSLIGI ORAZ PUCHARU POLSKI W SEZONIE 2023/2024 NA TERENIE HALI URANIA

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DZ.U. nr 62 poz. 504 z 2009r.)

Zakres obowiązywania Regulaminu 

 1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów siatkówki, organizowanych przez Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie (dalej jako: „Organizator“) na terenie Hali Urania,  aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44 w Olsztynie.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 1. sposób organizacji imprezy masowej,
 2. obowiązki uczestników imprezy masowej;
 3. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
 4. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
 5. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem.

Sposób organizacji imprezy masowej  

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
 2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową (bilety jednorazowe, karnety itp.)

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej 

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a) nie zakłócać porządku publicznego;
b) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów obowiązujących w Hali Urania
c) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie
d) zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
e) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej
f) nie wprowadzać zwierząt domowych na teren imprezy masowej
g) nie wnosić na teren imprezy własnych napojów oraz artykułów spożywczych
h) spożywać napoje alkoholowe do 3,5% w wyznaczonych miejscach
i) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów — do wykonywania ich poleceń.
j) opuścić Halę niezwłocznie po zakończeniu Meczu.

2. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby posiadające ważny bilet, karnet lub akredytację wydaną przez Organizatora imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

3. Zasady zwrotu biletów są określone w regulaminie sprzedaży biletów, który każdy uczestnik imprezy zaakceptował przy zakupie wejściówki/karnetu na dane wydarzenie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, co następuje:

a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
b) Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcje imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video (poza osobami posiadającymi odpowiednie zezwolenia w postaci akredytacji)
c) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem
d) Zakazuje się wnoszenia i rozwieszania flag i transparentów innych, niż barwy narodowe występujących reprezentacji/klubów
e) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, materiałów spożywczych przeznaczonych do konsumpcji, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie
f) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub, w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.
g) Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Dotyczy to także efektów świetlnych
h) Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.
i) Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie imprezy.
j) Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na imprezę, czy w jej trakcie. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu
k) Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy po okazaniu ważnego biletu wstępu oraz przy obecności prawnego opiekuna (bądź opiekuna grupy zorganizowanej
l) Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy. Nie może być on również używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
m) Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
n) Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: strefa boiska, strefa mediów, strefa produkcji, szatnie zawodników, pomieszczenia techniczne i administracyjne Hali Urania.

Zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej

Organizator informuje uczestników o następujących zasadach ich odpowiedzialności:

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż
  2 000 zł.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 8. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników imprezy masowej, zgodnie z definicją wskazaną w Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).
 2. Organizator utrwala przebieg imprezy za pomocą monitoringu wizyjnego, wykonując obowiązek prawny, który wynika z Art. 11 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej: Ustawa). Organizator informuje, że utrwaleniu podlegają zarówno obraz, jak też dźwięk. Zapisy z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez czas wskazany w Ustawie.
 3. Organizator utrwala również obraz w postaci nagrań i fotografii dla celów przygotowania dokumentacji imprezy, sprawozdawczości oraz marketingu, promocji lub reklamy tej lub innych imprez, Organizatora oraz sponsorów. Realizacja wymienionych celów leży w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora. Do tych celów wykorzystywany jest wyłącznie wizerunek (nie jest on łączony z innymi danymi osobowymi). Czas przechowywania utrwalonego wizerunku jest ograniczony momentem wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 7.
 4. Wchodząc na teren imprezy uczestnik zgadza się na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów wskazanych w punkcie poprzednim, w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii, w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem innych technologii medialnych. Brak zgody oznacza opuszczenie terenu imprezy.
 5. Wizerunek utrwalony dla celów wskazanych w punkcie 3. może zostać udostępniony operatorom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator (Facebook, Twitter, Instagram), do mediów oraz agencjom reklamowym, które wspierają Organizatora w prowadzeniu działań promocyjnych i marketingowych.
 6. Organizator przetwarzając dane osobowe nie stosuje profilowania ani nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny.
 7. Każda osoba ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Organizatora w celach wskazanych w punkcie 3. Sprzeciw należy zgłosić inspektorowi ochrony danych Organizatora, pod adresem poczty elektronicznej: iod@indykpolazs.pl lub osobiście – przedstawicielom Organizatora przed rozpoczęciem Imprezy.
 8. Każda osoba, której tożsamość Organizator może pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować może zażądać wykonania prawa: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Żądanie należy przesłać drogą korespondencji elektronicznej na adres iod@indykpolazs.pl lub w korespondencji tradycyjnej, na adres Organizatora, z dopiskiem „RODO”.
 9. Jeżeli uczestnik imprezy masowej uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem obowiązującego prawa, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zarząd Piłka Siatkowa AZS UWM SA